Tento web používa súbory cookie. Viac OK

Pôžičky s balónovou splátkou

Balónová splátka je označenie pre poslednú splátku pôžičky, ktorá je výrazne vyššia ako predchádzajúce splátky pôžičky.

Dlžník v priebehu splatnosti pôžičky uhrádza pri balónovej splátke v prvom rade úroky a poplatky a len časť z istiny pôžičky. Výhodou balónovej splátky je nižšia mesačná splátka, nevýhodou je výška poslednej mesačnej splátky, ktorou je potrebné jednorazovo zaplatiť celý dlh.

Príklad pôžičky s balónovou splátkou

Pôžička je vo výške 3 000 € s dobou splatnosti 12 mesiacov a úrokovou sadzbou 15 % p.a.:

  • Pri klasickom splácaní bude pôžička splatená pravidelnými mesačnými anuitnými splátkami vo výške 271 €.
  • Pri balónových splátkach môže byť tá istá pôžička splácaná mesačnými splátkami vo výške 150 € a posledná splátka bude vo výške 1 821 €.

Výška splátky pôžičky

Mesačná splátka pri balónovom splácaní môže byť nastavená v ľubovoľnej výške ohraničenej zdola súčtom mesačných úrokov a poplatkov a zhora výškou klasickej anuitnej mesačnej splátky. Pri niektorých pôžičkách si ju priamo určuje sám dlžník, a to napríklad podľa toho, koľko z pôžičky je schopný splatiť jednorazovo na konci svojho splácania. Pri balónových splátkach sú úroky zaplatené veriteľovi vždy vyššie, ako pri klasickom splácaní anuitnými splátkami, pretože zostatok dlhu klesá pomalšie.

Uplatnenie pôžičky s balónovou splátkou

Balónová splátka je populárna najmä pri financovaní automobilov, kedy dlžník dopredu kalkuluje so zostatkovou hodnotou automobilu na konci splácania, pričom vozidlo si buď nechá, alebo ho odpredá a uhradí balónovú splátku. Ak by napríklad dlžník očakával, že vozidlo bude mať po 4 rokoch splácania zostatkovú hodnotu vo výške 50 % kúpnej ceny, mesačné splátky si nastaví tak, aby mal po 4 rokoch splácania splatených 50 % kúpnej ceny auta. Auto po 4 rokoch predá, uhradí poslednú splátku veriteľovi a kúpi si nové vozidlo. Obdobne sa dá postupovať pri financovaní nehnuteľností.

   Máte otázky? Zavolajte nám na 0948 090 040 (Bežný hovor do siete O2)