Tento web používa súbory cookie. Viac OK

Poistenie splátok pôžičky

Pôžičky k striebornej karte a pôžičky Slovenská požičovňa umožňujú uzatvoriť dobrovoľné poistenie mesačných splátok. Na výber máte dva typy poistenia: základný a komplexný (rozšírený).

  1. Základný súbor poistenia: pre prípad smrti, plnej a trvalej invalidity a pre prípad pracovnej neschopnosti. Výška poistného tvorí 2,9 % z výšky mesačnej splátky.
  2. Komplexný súbor poistenia: pre prípad smrti, plnej a trvalej invalidity, pracovnej neschopnosti a pre prípad straty zamestnania. Výška poistného tvorí 6,9 % z výšky mesačnej splátky.

Poistenie mesačných splátok pôžičky možno uzavrieť za nasledovných podmienok:

  • poistený žiadateľ o pôžičku má menej ako 60 rokov,
  • jeho zdravotný stav je dobrý,
  • nepoberá starobný alebo invalidný dôchodok,
  • nie je v pracovnej neschopnosti,
  • je zamestnaný v pracovnom pomere uzavretom na dobu neurčitú (ak si dojednáva aj poistenie rizika straty zamestnania).

Komplexný súbor poistenia je určený len pre zamestnaných žiadateľov o pôžičku. K poisteniu možno pristúpiť len ak máte vek do 60 rokov, ste zdravý, nie ste v pravidelnej lekárskej opatere alebo pod pravidelným lekárskym dohľadom, nie ste v pracovnej neschopnosti a podobne. Komplexný súbor poistenia môžete naviac uzavrieť len v prípade, že ste zamestnaný dlhšie ako 12 mesiacov, nie ste v skúšobnej ani vo výpovednej lehote a ste zamestnaný na neurčito.

V prípade poistnej udalosti, ktorou bude pracovná neschopnosť alebo strata zamestnania a následná nezamestnanosť, bude za Vás poisťovňa určitý čas uhrádzať pravidelné mesačné splátky Vašej pôžičky (platí pre komplexný súbor poistenie). V prípade Vašej smrti alebo trvalej invalidity uhradí poisťovňa celý zostatok na Vašej pôžičke (platí pre oba súbory poistenia).

Výpočet výšky mesačnej splátky pôžičky s poistením

Mesačnú splátku pôžičky s poistením si vypočítate jednoducho. Napríklad ak je Vaša mesačná splátka bez poistenia 50 €, tak:

  • V prípade Základného poistenia vo výške 2,9 % bude Vaša mesačná splátka 50 € + 1,45 € = 51,45 €.
  • Ak si zvolíte Komplexný súbor poistenia vo výške 6,9 %, mesačná splátka bude 50 € + 3,45 € = 53,45 €.
   Máte otázky? Zavolajte nám na 0948 090 040 (Bežný hovor do siete O2)