Tento web používa súbory cookie. Viac OK

Dlžník, spoludlžník a ručiteľ pri pôžičke

Dlžník pri pôžičke

Dlžník je osoba, ktorá sa zmluvne zaviaže vrátiť požičané peniaze spolu s úrokmi v stanovenom čase a v stanovených splátkach veriteľovi. Vzťah dlžníka a veriteľa upravuje záväzkové právo. Záväzkovým právnym vzťahom je vzťah, pri ktorom veriteľovi vzniká právo na plnenie (pohľadávka) od dlžníka a dlžníkovi vzniká povinnosť plniť záväzok.

Niekedy sa možno stretnúť aj s označeným „hlavný dlžník“. Hlavným dlžníkom je ten, kto o úver žiada, vedľajším dlžníkom je spoludlžník alebo ručiteľ. Ak si hlavný dlžník neplní svoje povinnosti (nespláca pôžičku), veriteľ je oprávnený požadovať plnenie od spoludlžníkov alebo od ručiteľa.

Spoludlžník pri pôžičke

Spoludlžník je osoba, ktorá má voči veriteľovi (banke, nebankovej spoločnosti a pod.) rovnaké povinnosti aj práva ako dlžník. Ak dlžník z nejakého dôvodu prestane poskytnutú pôžičku splácať, veriteľ sa v prvom rade obráti na spoludlžníka a vyzve ho, aby v splácaní pôžičky pokračoval. Ak je na pôžičke spoludlžníkov viac, veriteľ si sám určí, v akom poradí ich vyzve. Je potrebné si uvedomiť, že každý spoludlžník má povinnosť zaplatiť dlh a za dlh ručí celým svojim majetkom. Manžel alebo manželka žiadateľa o pôžičku sa pri niektorých typoch pôžičiek (napríklad hypotéky), ak zároveň žijú v bezpodielovom spoluvlastníctve, automaticky stáva spoludlžníkom na pôžičke.

Veriteľ vníma každého zo spoludlžníkov rovnako a je mu v podstate jedno, kto mu vzniknutý dlh za dlžníka zaplatí, pretože od každého zo spoludlžníkov môže túto povinnosť vyžadovať. Spoludlžníci sa však môžu medzi sebou dohodnúť, ako sa o vzniknutý dlh podelia a určiť si, akú výšku dlhu bude každý z nich znášať (dohodnúť sa môžu aj na tom, že niektorí zo spoludlžníkov nemusí zaplatiť nič). Voči veriteľovi táto dohoda síce nič neznamená, ak by sa však stalo, že niektorý spoludlžník uhradí veriteľovi viac ako bolo medzi spoludlžníkmi dohodnuté, môže sa následne domáhať plnenia od ostatných spoludlžníkov.

Byť spoludlžníkom teda znamená byť niekomu niečo dlžný dovtedy, kým nebude dlh úplne splatený, a to bez ohľadu na to, či dlžník dlh spláca alebo nie. Problémy Vám to môže spôsobiť napríklad vtedy, keď si budete chcieť vybaviť pôžičku Vy a nedostanete ju kvôli tomu, že už dlžíte (ste spoludlžníkom) niekde inde. Z pohľadu veriteľa je tento postup logický, pretože si nemôže byť istý, či pôžičku, na ktorej ste spoludlžníkom, spláca dlžník alebo Vy. Preto sa na ňu vždy pozerá tak, ako keby ste ju splácali Vy. Niektoré finančné spoločnosti umožňujú zmenu spoludlžníka na pôžičke, ak si dlžník nájde iného vhodného spoludlžníka.

Ručiteľ pri pôžičke

Ručiteľ je osoba, ktorá sa zaväzuje veriteľovi splatiť dlh, ak tak neurobí dlžník. Ručenie môže vzniknúť len písomnou zmluvou uzavretou medzi veriteľom a ručiteľom.

Podľa obchodného zákonníka sa ručiteľom stáva ten, kto veriteľovi písomne vyhlási, že ho uspokojí, ak dlžník voči nesplní určitý záväzok. Ručením možno zabezpečiť aj záväzok, ktorý vznikne v budúcnosti alebo ktorého vznik závisí od splnenia podmienky. Ak sa za ten istý záväzok zaručí viac ručiteľov, ručí každý z nich za celý záväzok. Ručiteľ má voči ostatným ručiteľom rovnaké práva ako spoludlžník. Veriteľ je oprávnený domáhať sa splnenia záväzku od ručiteľa len v prípade, že dlžník nesplnil svoj splatný záväzok v primeranej dobe po tom, čo ho na to veriteľ písomne vyzval. Toto vyzvanie nie je potrebné, ak ho veriteľ nemôže uskutočniť alebo ak je nepochybné, že dlžník svoj záväzok nesplní, najmä pri vyhlásení konkurzu. Ručiteľ, ktorý splní záväzok, za ktorý ručí, nadobúda voči dlžníkovi práva veriteľa.

Pri žiadosti o pôžičku kladie veriteľ minimálne rovnaké požiadavky na ručiteľa ako na dlžníka. Ručiteľom môže byť len osoba, ktorá preukáže, že v prípade neschopnosti dlžníka dokáže pôžičku splácať. Ručiteľ by nemal nikdy ignorovať výzvy veriteľa, pretože ak by došlo k prípadnej exekúcii, hrozia mu napríklad zrážky zo mzdy alebo aj predaj jeho hnuteľného či nehnuteľného majetku. O spôsobe exekúcie rozhoduje exekútor.

   Máte otázky? Zavolajte nám na 0948 090 040 (Bežný hovor do siete O2)